Egzamin ósmoklasisty z matematyki w 2024 roku

Egzamin ósmoklasisty jest jednym z najważniejszych wydarzeń w życiu polskiego ucznia. To chwila, która decyduje o przyszłej ścieżce edukacyjnej, otwierając drzwi do wymarzonego liceum, technikum lub szkoły branżowej. W niniejszym artykule zebrałam podstawowe informacje na temat części matematycznej tego egzaminu.

Warunki przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty z matematyki w 2024 roku

Terminy

Egzamin ósmoklasisty z matematyki w 2024 jest przeprowadzany w:

 • terminie głównym 15 maja 2024 roku o godzinie 9:00 oraz w
 • terminie dodatkowym 11 czerwca 2024 roku o godzinie 9:00.

Termin dodatkowy przysługuje uczniowi, który:

 • z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym ALBO
 • przerwał lub któremu przerwano i unieważniono egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym (również z przyczyn losowych lub zdrowotnych).

Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym przystępuje również uczeń, któremu dyrektor OKE lub dyrektor CKE unieważnił egzamin z danego przedmiotu lub przedmiotów (sprawdź harmonogram).

Czas trwania

Czas trwania egzaminu ósmoklasisty z matematyki to 100 minut. Czas pisania egzaminu może zostać przedłużony dla konkretnego ucznia w związku z przysługującemu mu dostosowaniami.

Przybory

Uczeń przystępujący do egzaminu ósmoklasisty z matematyki powinien mieć długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi) oraz linijkę. Rysunki należy wykonać długopisem.

 

Wymagania egzaminacyjne z matematyki w 2024 roku

Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty z matematyki jest obowiązkowe. Podczas egzaminu, uczeń rozwiązuje zadania z zakresu określonego w Rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie wymagań egzaminacyjnych dla egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024. Egzamin jest przeprowadzany w formie pisemnej.

Arkusz egzaminacyjny z matematyki w 2024 roku

Arkusz egzaminacyjny z matematyki zawiera: zestaw zadań egzaminacyjnych, kartę rozwiązań zadań otwartych (do wyrwania przez ucznia) oraz kartę odpowiedzi.

Typy zadań w arkuszu egzaminacyjnym z matematyki w 2024 roku

Zadania w arkuszu egzaminacyjnym z matematyki dzielą się na dwa typy:

 • zamknięte (np. zadania wyboru wielokrotnego, zadania typu prawda-fałsz oraz zadania na dobieranie),
 • otwarte  (przedstawione przez ucznia rozwiązanie zadania musi obrazować tok rozumowania, zawierać niezbędne rachunki, przekształcenia czy wnioski).

Liczba punktów do uzyskania na egzaminie ósmoklasisty z matematyki w 2024 roku

W arkuszu egzaminacyjnym z matematyki znajduje się od od 14 do 16 zadań zamkniętych. Zgodnie z treścią informatora liczba zadań otwartych egzaminu to od 5 do 7, jednak zgodnie z aneksem do informatora została ona zmniejszona. Za rozwiązanie wszystkich zadań można otrzymać łącznie 25 punktów (15 pkt za zadania zamknięte, 10 pkt za zadania otwarte).

Przygotowania do egzaminu ósmoklasisty z matematyki w 2024 roku

Obszary, na których należy się skupić podczas przygotowywania się do egzaminu ósmoklasisty z matematyki w 2024 roku:

 • zadbanie o czynniki fizjologiczne (odpowiednia ilość snu, odżywcze jedzenie, aktywność fizyczna),
 • zadbanie o czynniki psychologiczne (nauka technik panowania nad stresem, pozytywne wzmocnienia, nauka uczenia się na błędach),
 • planowanie (rozłożenie nauki w czasie, systematyczna praca, nauka w odpowiedniej porze dnia)
 • poznanie i stosowanie metod skutecznej nauki (w tym efektywnego powtarzania materiału),
 • zdobycie potrzebnej wiedzy matematycznej i jej zrozumienie,
 • rozwiązywanie arkuszy egzaminacyjnych z matematyki i praca z repetytorium (przygotowanie do warunków egzaminu).

Jak ułatwić proces przygotowywania się do egzaminu ósmoklasisty z matematyki

Zapisz swoje dziecko na mój kurs PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU ÓSMOKLASISTY Z MATEMATYKI lub na zajęcia indywidualne online. Dzięki temu skupienie się na takich obszarach jak: planowanie, poznanie metod skutecznej nauki, zdobycie potrzebnej wiedzy i jej rozumienie oraz rozwiązywanie arkuszy egzaminacyjnych będzie się odbywało pod moją opieką. Masz pytanie? Napisz wiadomość na: magda@wizualnie.art

 

Artykuł opracowano na podstawie informacji dostępnych na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz wiedzy autora na temat uczenia się.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *